Legionel·la

Experts en la prevenció de la legionel·la per a tot tipus d’instal·lacions

Demana pressupost

La Legionel·la i els diferents llocs on la podem trobar

Legionel·la

La legionel·losi és una malaltia d’origen ambiental causada per un bacteri anomenat Legionella.

Aquest bacteri viu a l’aigua i pot créixer en instal·lacions que utilitzen aigua i que són susceptibles de generar aerosols si les condicions higienicosanitàries no són les adequades, i colonitzar-les.

Vols saber-ne més?

Aquestes instal·lacions podrien ser la causa de brots epidèmics o de casos aïllats de legionel·losi. La malaltia té dues possibles manifestacions: la febre de Pontiac, que és lleu i presenta símptomes semblants als de la grip, com ara dolor muscular, tos, mal de cap i nàusees, i la infecció pulmonar o malaltia dels legionaris, caracteritzada per pneumònia i febre alta, i que pot arribar a provocar la mort. La legionel·losi no es transmet de persona a persona, es contrau en inhalar aerosols contaminats per bacteris del gènere Legionel·la.

L’espècie que més vegades s’ha vist implicada a causa de la malaltia és Legionella pneumophila, de serogrup 1, malgrat que totes les espècies i els serogrups del gènere s’han de considerar patògens potencials.

Pot presentar-se en forma de brots i casos aïllats o esporàdics. És una bactèria ambiental capaç de sobreviure en un ampli interval de condicions físic-químiques, multiplicant-se entre 20 ºC i 45 ºC, destruint-se a 70 ºC.   La seva temperatura òptima de creixement es 35-37 o C i el seu àmbit ecològic natural són les aigües superficials, como llacs, rius, estanques, formant part de la  seva flora bacteriana

La infecció per Legionel·la pot ser adquirida en dos àmbits: el comunitari i el hospitalari. En ambdós casos la malaltia pot estar associada a diverses instal·lacions, equips i edificis..

Som especialistes en la neteja i desinfecció de les diferents instal·lacions, segons la normativa vigents RD487/2022 i normativa UNE 100030,   elaborant els plans de de desinfecció i manteniment periòdics de la instal·lació, amb la confecció del llibre de legionel·la.

Col·laborem amb laboratoris homologats per fer les analítiques de legionel·la i d’altres com ara de potabilitat de l’aigua, etc.

Torres de refrigeració 

Les torres de refrigeració són instal·lacions catalogades d’alt risc, ja que es molt fàcil la proliferació de la legionel·la, a més en alguns casos quest fet es veu agreujat per la dificultat d’accés a aquestes instal·lacions. Per això es molt important el control periòdic d’aquestes instal·lacions, i els serveis de neteja i desinfecció preventives segons marca la normativa vigent.

Circuits d’aigua, ACS i ACH

En totes les edificacions ens trobem circuits d’aigua ACS (Aigua Calenta Sanitaria) i AFCH (aigua freda pel consum humà), amb més o menor complexitat que farà que la proliferació de la legionel·la sigui més fàcil que en altres, així com per exemple si la instal·lació compta amb un circuit de retorn. És molt important el manteniment, control de temperatura i clor de la instal·lació, tal i com marca la normativa vigent.

Poliesportius

En aquest espai s’hi troben xarxes de distribució d’aigua freda i calenta (com els jacuzzis, saunes i altres serveis) on la legionel·la es propaga amb facilitat. 

Piscines cobertes

Com en tot espai esportiu, qualsevol espai on hi hagi circulaicó contínua d’aigua cal un control habitual d’aquesta aigua per tal d’evitar l’aparició de la legionel·la.

Fonts ornamentals

Aquests espais pulveritzen l’aigua amb efectes estètics. Són instal·lacions de baix risc que poden ser la causa de brots comunitaris si no es prenen les mesures de control preventives adients.

Centres termals

Es registren més focus contaminants en aquells espais on s’acumula l’aigua i no s’efectua un correcte control dels establiment i, així, el bacteri pot créixer i dispersar-se pel medi ambient. 

Més informació sobre el nostre procediment

R

Recollida de dades de la instal·lació

Es fa una inspecció de la instal·lació determinant els punts crítics, a partir d’aquí s’elabora el protocol d’actuació, on s’estableix les periodicitats de les diferents tasques, segons estan marcades en el RD487/2022 i segons la norma UNE 100030, així com s’estableix qui farà cada una de les tasques, si nosaltres o l’empresa responsable de la instal·lació.

R

Tipus d'instal·lacions

Donem Servei a tot tipus de instal·lacions, des de circuits ACS i AFCH, torres de refrigeració, reg per aspersió, màquines d’escombrar, màquines de rentat de cotxes, polvoritzadors de terrasses, entre d’altres.

R

Llibre de legionel·la

Teniu a la vostra disposició a través de l’apartat privat de clients tota la documentació que composa el Llibre de Legionel·la:
– Acreditacions d’Ambient Servei: Inscripció al ROESP
– Formació dels tècnics aplicadors
– Certificats dels serveis de tractaments
– Resultats de les analítiques
– Llibre Registre
– Planells de la instal·lació
– Normativa que aplica

R

PPCL/PSL

El RD 487/2022 exigeix la implantació d’un Pla de Prevenció i Control de la Legionel·la (PPCL) o un Pla Sanitari enfront la legionel·la (PSL)

R

Un PPCL contindrà els següents apartats:

 • Diagnòstic Inicial de la instal·lació, i contindrà dades tècniques, de funcionament, disseny, ubicació, plano, també es detallaran els  punts de presa de mostres i punts d’emissió d’aerosol, que s’hauran de senyalitzar en el planell
 • Programa de manteniment, i revisió de les instal·lacions i equips, segons detalla l’Annex IV del RD.
 • Programa de tractament, segons detalla l’Annex IV del RD.
 • Programa de mostreig i anàlisis de l’aigua, segons detallen els annexes V i VI del R.D.
 • Programa de formació del personal
 • Documentació i registres de cada instal·lació i de les activitats i controls establerts en els programes, amb els resultats, les incidències i mesures adoptades en el cas de detecció de Legionel·la spp, entre d’altres.

Aquest PPCL serà revisat periòdicament i s’actualitzaran els resultats.

R

Un PSL contindrà els següents apartats:

 • El PSL està basat en l’avaluació dels riscos d’acord a criteris establerts per la OMS, i contindrà els següents apartats:

  • Avaluació de Riscos:
   • Identificació de perills
   • Priorització de riscos
   • Determinació de punts crítics
   • Descripció de mesures correctores i verificació de l’eficàcia
  • Mesures control i verificació
  • Gestió i comunicació
  • Avaluació continua del PSL

  Mentre el PSL no estigui adequadament dissenyat, planificat i validat mitjançant dades i resultats que demostrin la seva eficàcia, s’haurà de mantenir el corresponent PPCL de la instal·lació.

Plagues i serveis

Insectes

Com paneroles, formigues, xinxes, puces, mosquits i altres, mitjançant tècniques i productes no agressius.

Rosegadors

Control de rosegadors com rates, ratolins, talps amb aplicació de mètodes preventius i elaboració del programa de seguiment i control.

Protecció de la fusta

Control de tèrmits, corcs, fongs de la fusta  i altres patologies mitjançant innovadores tècniques de control d’última generació.

Legionel·la

Control, prevenció i tractament de la legionel·la en diferents tipus de circuits i instal·lacions d’aigua.

Covid-19

Desinfecció de superfícies i espais susceptibles d’infecció amb coronavirus.

Altres serveis i plagues

Control de coloms, Processionària del Pi, Morrut de la palmera i altres serveis fitosanitaris i de prevenció higiènica.

Contacta amb nosaltres

Protecció de dades