Com treballem?

La protecció de la llar i el negoci són la nostra prioritat i, per això, us ho posem a l’abast per tal d’oferir els nostres serveis de manera professional i segura.

Como treballem a Ambient Servei

La nostra prioritat és la protecció de la llar i del negoci, per aquest motiu fiquem a la vostra disposició els nostres serveis de forma professional i segura. En primer lloc realitzem un diagnòstic del problema, ens basem en el control integral de plagues segons la norma europea de qualitat en el control de plagues (CEPA) de la qual en tenim certificació.

Como treballem a Ambient Servei

Abans de proposar un pla d'actuació, fem una inspecció rigorosa de l'espai d'on extraiem un diagnòstic previ per determinar si hi ha activitat de plagues o si existeix un risc d'infestació. Avaluem els factors que poden afavorir la proliferació de la plaga i identifiquem les mesures preventives necessàries per minimitzar els riscos.

Como treballem a Ambient Servei

El nostre equip d'experts i professionals estan altament qualificats i especialitzats. Són coneixedors del comportament i la biologia de cada plaga i seleccionen el mètode de control i aplicació adequat a cada situació, tenint en compte totes les mesures preventives i correctores. El tècnic l'informarà en tot moment del servei que es realitza i de quines són les mesures a adoptar, abans, durant i després, donant les recomanacions pertinents. Periòdicament s'avalua l'eficàcia del servei, comprovant que el pla de gestió de plaga assoleix els objectius previstos i ajustant-los si és necessari.

Como treballem a Ambient Servei

A Ambient Servei garantim que les activitats desenvolupades per la nostra empresa compleixen les normatives i reglaments vigents per això estem certificats amb les normatives UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO14001 i UNE 16636:2015. Creiem que és important ser respectuosos amb el medi ambient per això és també la nostra prioritat. El nostre compromís es basa a minimitzar l'impacte mediambiental que pugui suposar una amenaça per la naturalesa.

Como treballem a Ambient Servei

Pretenem contribuir a la sostenibilitat i per això reduïm la utilització de biocides i augmentem la utilització de productes biològics amb el compromís de protecció de l'ecosistema prevenint així la contaminació. Les nostres tècniques són eficients i respectuosos, és important per al nostre futur respectar el que ens envolta.

Quin procediment seguim?

DIAGNÒSTIC DEL PROBLEMA

Els nostres serveis es basen en el control integrat de plagues i la norma europea de qualitat en el control de plagues (CEPA) de la que estem certificats.

Abans de proposar el Pla d’actuació del control de plagues fem una inspecció rigorosa d’on extraurem un Diagnòstic Previ, per tal de determinar si hi ha activitat de plagues o bé si existeix un possible risc d’infestació.

S’avaluaran els factors que podrien afavorir la proliferació de la plaga, així com s’identificaran les mesures preventives necessàries per minimitzar els riscos de la proliferació de la plaga.

AVALUACIÓ DEL PROBLEMA

Els nostres serveis es basen en el control integrat de plagues i la norma europea de qualitat en el control de plagues (CEPA) de la que estem certificats.

Abans de proposar el Pla d’actuació del control de plagues fem una inspecció rigorosa d’on extraurem un Diagnòstic Previ, per tal de determinar si hi ha activitat de plagues o bé si existeix un possible risc de infestació.

S’avaluaran els factors que podrien afavorir la proliferació de la plaga, així com s’identificaran les mesures preventives necessàries per minimitzar els riscos de la proliferació de la plaga.

ACTUACIÓ

El nostre equip d’experts i professionals estan àmpliament qualificats i especialitzats. També són coneixedors del comportament i biologia de la plaga a controlar i seleccionaran el mètode de control i d’aplicació mes adequat, tenint en compte totes les mesures correctores i preventives a adoptar. El tècnic l’informarà en tot moment  del servei que s’està realitzant i de quines són les mesures que ha d’aportar, abans, durant i després del servei, així com les recomanacions pertinents.

S’avaluarà periòdicament l’eficàcia del servei, comprovant que el pla de gestió de la plaga ha assolit els objectius previstos, i ajustant-lo si així fos necessari.

Certificacions

Garantim que les activitats desenvolupades per la nostra empresa compleixen amb les normatives, reglament i disposicions de les legislacions actuals aplicables. I estem certificats en les normes UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, UNE-EN-ISO 45001:2018, UNE 16636:2015 i 2023/UNE100030/1012, que detallarem a continuació.

UNE-EN-ISO 45001:2018

Certificat en seguretat i Salut en el treball

UNE-EN-ISO 9001:2015

Certificació de qualitat

UNE-EN-ISO 14001:2015

Certificació de Medi Ambient

UNE 16636:2015

Certificat de Qualitat europeu per als serveis de control de plagues

2023/UNE100030/1012

Certificat de Prevenció i control de Legionella

Respectuosos amb el medi ambient

El respecte del medi ambient és una responsabilitat que hauria de ser una prioritat per a tots. El nostre compromís es basa en minimitzar, en la mesura del possible, qualsevol imacte medi ambiental que suposi una amenaça per la natura.

D’aquesta manera, pretenem contribuir a la sostenibilitat i a la major qualitat ambiental. Per això, reduïm la utilització de biocides i augmentem la de productes biològics com a compromís de protecció de l’ecosistema i la prevenció de la contaminació.  Totes les nostres tècniques tenen com a fi ser eficients i respectar tot allò que ens envolta i que, en definitiva, és important de cara al nostre futur

Contacta amb nosaltres

Protecció de dades